برچسب: ذهنیت کارافرینی

ذهنیت کارآفرین بخش اول 0

ذهنیت کارآفرین: بخش اول

برخی از افراد در کسب و کار متفاوت هستند. آنها درجه دیگری از تلاش و تفکر استراتژیک را در مسئولیت های روزانه خود به کار می گیرند و این کار را با به کارگیری...